Projecten
Projectmatig werken
Bij projectmatig werken gaat het om het bereiken van een tevoren vastgelegd resultaat. Daartoe ga je planmatig te werk. Een project is in tijd begrensd; het heeft een duidelijk begin en een duidelijk einde. Er is altijd een opdrachtgever en een projectleider, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de opdracht.

Resultaat
Projectmatig werken betekent naar een resultaat toe werken. Voordat je begint, denk je als opdrachtgever na over wat ja wil bereiken. De projectleider kan hierbij adviserend optreden.

Plannen
Wanneer het doel van het project duidelijk is, kunnen de projectleider en de projectgroep gaan plannen. Wat is er allemaal nodig om dit resultaat te bereiken? Er moeten mensen benaderd worden die willen meewerken, er is geld nodig om het project te bekostigen,… Al de noodzakelijke activiteiten die je moet uitvoeren om het vooropgestelde resultaat te bereiken, en aan de andere kant het inschatten van de tijd die nodig is om die activiteiten uit te voeren.

Tijdsduur
Projecten hebben altijd een bepaalde duur. De opdrachtgever legt van tevoren een begin- en einddatum vast. Eén van de redenen om voor projectmatig werken te kiezen is dat het resultaat binnen een bepaalde termijn moet aanwezig zijn. Tijd is kostbaar, en dan kun je niet blijven improviseren.

Opdrachtgever en projectleider
Kenmerkend voor projecten is dat er enerzijds een opdrachtgever is en anderzijds iemand (of een groep) die de opdracht uitvoert.
De opdrachtgever kan zowel van binnen als van buiten de organisatie komen. De opdrachtgever beslist na iedere fase over de voortgang van het project.
Projectmatig werken, is een vorm van delegeren van taken. De activiteiten worden gedelegeerd aan de projectgroep, die onder leiding staat van een projectleider. Deze is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project.

Fasering
Het werk wordt verdeeld over verschillende fasen die elk hun eigen kenmerken hebben. De projectgroep werkt zo fase na fase af. Door te faseren weet de projectgroep altijd wat te doen staat en wat nog komt. Men kan zich concentreren op de activiteiten die op dat moment belangrijk zijn, zonder zijn hoofd te breken over latere fasen.

• Haalbaarheidsstudie
• Basic Engineering
• Detail Engineering
• Procurement
• Construction
• Commisioning

Projectmatig werken
Bij projectmatig werken gaat het om het bereiken van een tevoren vastgelegd resultaat. Daartoe ga je planmatig te werk. Een project is in tijd begrensd; het heeft een duidelijk begin en een duidelijk einde. Er is altijd een opdrachtgever en een projectleider, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de opdracht.

Resultaat
Projectmatig werken betekent naar een resultaat toe werken. Voordat je begint, denk je als opdrachtgever na over wat ja wil bereiken. De projectleider kan hierbij adviserend optreden.

Plannen
Wanneer het doel van het project duidelijk is, kunnen de projectleider en de projectgroep gaan plannen. Wat is er allemaal nodig om dit resultaat te bereiken? Er moeten mensen benaderd worden die willen meewerken, er is geld nodig om het project te bekostigen,… Al de noodzakelijke activiteiten die je moet uitvoeren om het vooropgestelde resultaat te bereiken, en aan de andere kant het inschatten van de tijd die nodig is om die activiteiten uit te voeren.

Tijdsduur
Projecten hebben altijd een bepaalde duur. De opdrachtgever legt van tevoren een begin- en einddatum vast. Eén van de redenen om voor projectmatig werken te kiezen is dat het resultaat binnen een bepaalde termijn moet aanwezig zijn. Tijd is kostbaar, en dan kun je niet blijven improviseren.

Opdrachtgever en projectleider
Kenmerkend voor projecten is dat er enerzijds een opdrachtgever is en anderzijds iemand (of een groep) die de opdracht uitvoert.
De opdrachtgever kan zowel van binnen als van buiten de organisatie komen. De opdrachtgever beslist na iedere fase over de voortgang van het project.
Projectmatig werken, is een vorm van delegeren van taken. De activiteiten worden gedelegeerd aan de projectgroep, die onder leiding staat van een projectleider. Deze is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project.

Fasering
Het werk wordt verdeeld over verschillende fasen die elk hun eigen kenmerken hebben. De projectgroep werkt zo fase na fase af. Door te faseren weet de projectgroep altijd wat te doen staat en wat nog komt. Men kan zich concentreren op de activiteiten die op dat moment belangrijk zijn, zonder zijn hoofd te breken over latere fasen.

• Haalbaarheidsstudie
• Basic Engineering
• Detail Engineering
• Procurement
• Construction
• Commisioning

Haalbaarheidsstudie
Haalbaarheidsstudie (Feasibility study) Deze studie geeft aan of het project technisch, organisatorisch en financieel haalbaar is.

Vragen die in deze fase beantwoord moeten worden zijn:
• Is er een geschikte locatie te vinden?
• Kunnen de benodigde vergunningen verkregen worden?
• Hoe financieren we het project?
• Wat gaat het project kosten?
• Wat gaat het opleveren?

Het is dan aan de opdrachtgever om het groene licht te geven of de volgende fase gestart kan worden.

Basic Engineering
Als de haalbaarheidsstudie gunstig uitvalt is het noodzakelijk om meer inzicht te krijgen in de investerings- en exploitatiekosten. Onder engineering wordt verstaan het ontwerp dat door uitkomsten van berekeningen tot stand komt en waarmee samen met de toepassing van voorschriften en eisen reeds in grotere lijn een visueel beeld van de te bouwen installatie gevormd kan worden.

Basic engineering omvat o.a. de volgende activiteiten:
• Uitwerken van het te voeren proces op een Process Flow Scheme op drukken, temperaturen, debieten, moleculaire gewichten etc. Alsmede het vaststellen van de vorm en hoofdafmetingen van de belangrijkste apparatuur;
• Het uitwerken van een Process Flow Scheme tot Piping and Instrumentation Diagram waarop de door instrumenten en apparatuur gestuurde regelingen van het proces staan aangegeven, pijpendiameters en te gebruiken materialen voorkomen en apparatuur meer gespecificeerd is op afmetingen, capaciteiten en aansluitingen;
• Specificeren van toe te passen wettelijke voorschriften, alsmede van standaard en norm aanlegging van het eigen bedrijf en/of die van de opdrachtgever;
• Specificeren van de toe te passen materialen en criteria zoals drukken, temperaturen, capaciteiten, veiligheidseisen en keuringseisen waaraan apparaten, instrumenten, electrische apparatuur, afsluiters, pijpleidingen etc. moeten voldoen;
• Grondonderzoek en civieltechnische mogelijkheden.
• Een voorlopige opstelling van de te bouwen installatie (Preli-minary Plant Lay-out) op de tekening.

Deze fase wordt afgesloten met een begroting, een globale planning en een herziene haalbaarheidsberekening. De uitkomst van deze fase van het project geeft de opdrachtgever wederom de mogelijkheid om het project te stoppen.

Detail engineering.
Onder de detail engineering kan men in het algemeen verstaan de ontwerpactiviteiten welke visuele resultaten opleveren in de vorm van technische tekeningen en documenten, oftewel het ontwerp tot in detail definitief maken.
Tot de detail engineering fase behoren o.m.:
• De Plant Lay-out drawings, welke nadat ze zijn goedgekeurd, overgaan naar de status van een Overall Plot Plan;
• Hazardous Area Classification tekening (voor de specificatie van de elektrische apparatuur);
• Tekeningen t.b.v. goedkeuring van de autoriteiten behoeven, b.v. Hinderwet-tekeningen;
• (Detail) Plot Plans;Piping tekeningen;
• Isometrics ;
• Equipment tekeningen;
• Betonconstructie tekeningen;
• Staalconstructie tekeningen;
• Palen Plan;
• Ondergrondse faciliteiten;
• Hook-up schema’s (instrumentatie).

Inkoop (Procurement)
Procurement betekent het aanschaffen of verzorgen van de voor de bouw van de installatie benodigde materialen.
Tot de procument-activiteiten behoren o.m.:
• Offerte laten maken door fabrikanten;
• Evalueren of vergelijken tussen prijzen, kwaliteit en levertijden;
• Aankoop;
• Voortgangscontrole (expediting) en inspectie;
• Verzending (shipping);
• Opslag op de bouwplaats en uitgiftebeheer (material store and warehouse control).

Construction (bouwfase)
Construction betekent het bouwen van de installatie. Hierbij zijn meestal meerdere uitvoerders, aannemers of “contractors” betrokken op een groot aantal vakgebieden, te weten: civiel werk (beton- en staalbouw), apparatenbouw, pijpleiding techniek, elektrotechniek, instrumentatie techniek, isolatiewerk, schilderwerk.
De verschillende onderdelen van de bouw van een installatie zijn o.a.:
• Grondverzet;
• Het maken van de funderingen;
• Aanleggen van ondergrondse systemen, zoals afvoersystemen, brandblusleidingnet, elektrische kabeltracees;
• Beton- en staalconstructies oprichten; Opstellen en eventueel uitlijnen van de apparatuur zoals: drukvaten, warmtewisselaars, pompen, compressoren, etc.;
• Aanleggen van bovengrondse systemen zoals: pijpleidingen, electrische kabels, instrumentkabels. Het installeren van verlichting en instrumenten;
• Visuele inspectie of alles volgens plan, dus volgens de werktekeningen en installatievoorschriften is gebouwd;
• Hydrostatische en eventuele pneumatische dichtheidstest van apparatuur en pijpleidingen;
• Schoonmaken van apparatuur en pijpleidingen.

Commissioning (in bedrijfstellen)
Commissioning is het startklaar maken van een installatie en deze vervolgens in bedrijfstellen.
Commissioning wordt verdeeld in:
• Precommissioning = Voorbereiding tot het bedrijfsklaar maken van de installatie (Ready for Operation). Hiertoe behoren o.a. het opstarten van de hulpsystemen zoals stoom-, condensaat- en koelwatersystemen, het vullen van bepaald equipment met smeerolie, koelwater, catalysatoren etc. Als de pre-commissioning is voltooid, is de tweede contractuele mijlpaal bereikt wat betreft de overdracht van de installatie.
• Commissioning = Het opstarten van het produktiedeel van de installatie. Het opstarten is opgedeeld in een zgn. Function Test en een Test Run. Na bevredigende uitslag van deze testen kan men de installatie als overgedragen beschouwen. De laatste contractuele mijlpaal is hiermede bereikt.